Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 12-07-2016 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 12-07-2016 om 19.00 uur

 

Geachte leden,

 

Overwegende,

- het feit dat conform de besluitenlijst van de eilandsraadvergadering van 5 juli 2016 om 19:00 uur, het

evident is dat door een omissie het concept eilandsverordening ter eerste wijziging van de begroting 2016

niet is voorgelegd ter besluitvorming, na hierover te hebben beraadslaagd in de mening-

en besluitvormende vergadering

 

- dat als gevolg hiervan uitgaven ten laste van het openbaar lichaam niet kunnen worden gedaan

die geraamd zijn bij de voorgestelde eerste begrotingswijziging;

 

- dat het bestuurscollege ervan uitgaat dat het goedgekeurde eerste begrotingswijziging in ieder geval vóór 15 juli

aan Onze Minister wordt verzonden door tussenkomst van het College financieel Toezicht (Cft);

 

- dat als gevolg van het vorenstaande een spoedeisende situatie is ontstaan door een mogelijke stagnatie

in de uitvoering van beleid op een of meer beleidsterreinen dan wel op onderdelen daarvan en de samenhang

daarbinnen of daartussen;

 

- dat conform artikel 172, WolBES, de gezaghebber toe moet zien op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering

van het beleid van het openbaar lichaam en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming

tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken.

Gezien het vorenstaande en met achtneming van artikel 18, lid 2, WolBES, roep ik u op ter bijwoning van een

extra openbare eilandsraadvergadering van spoedeisend karakter (besluitvormende raad), te houden

op dinsdag 12 juli 2016 om 19:00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Agenda:

1.      Opening / Mededelingen;

2.      Stemmingsronde ter goedkeuring concept verordening tot eerste wijziging van de begroting van het dienstjaar 2016;

3.      Sluiting. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 12 juli 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Stemmingsronde ter goedkeuring concept verordening tot eerste wijziging van de begroting van het dienstjaar 2016

3.
19:30 - 19:45 uur

Sluiting

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter eilandsraad

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com, dhr. J. Rosales (Politie), T&H en beheerder Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken